معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر عباس سروش, معاون آموزشي دانشگاه

  2226, 66401369
 •   خانم زهرا شجاعي نيا, مسئول دفتر

  2226, 66401369
 •   خانم مهناز يونسي, مدیر داخلی حوزه معاونت آموزشی

  2224, 66401369
 •   آقاي علي رضا عبدلي, امورمالي و حق التدريس

  2276,3247, 66401369
 •   خانم سکینه میسیون, کارشناس آموزش و جذب هیأت علمی

  64542337, 64542337
 •   , فکس معاونت آموزشي

  , 64542233