مدیریت امور آموزشي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دكتر مصطفي كتابچي, مدیر کل اداره امور آموزشي

  2803-2804, 66405848
 •   خانم پروانه اميدي, معاون مديركل اداره امور آموزشي

  2803-2804, 66405848
 •   خانم مهناز صابري وند, کارشناس مسئول خدمات آموزشی

  2815, 64542815
 •   خانم سيده مرضیه حسن آبادي, مسئول دفتر اداره كل امور آموزشي

  2803-2804,
 •   خانم ليلا صداقت فركوش, کارشناس خدمات آموزشی

  2816, 64542816
 •   خانم ليلا نيک نژاد, کارشناس خدمات آموزشی

  2821, 64542821
 •   خانم سمیه عباس زاده, کارشناس خدمات آموزشی

  2811, 64542811
 •   خانم سمیه گفتاری, کارشناس خدمات آموزشی

  2820, 64542820
 •   خانم ترانه تيموري, امورحين تحصيل اداره كل امور آموزشي

  2810,
 •   خانم شکوه السادات سيدزاده, کارشناس مسئول خدمات آموزشی

  2807, 64542807
 •   آقای مجید حسین پور, بایگان و مسئول نگهداری مدارک

  2801, 64542801
 •   خانم زهرا باقرپور طهرانی, کارشناس خدمات آموزشی

  2812, 64542812
 •   آقای علی محمدی شعار, بایگان و مسئول نگهداری مدارک

  2801, 64542801
 •   خانم سکینه میسی ون, کارشناس خدمات آموزشی

  2812, 64542812
 •   آقای سید جلال موسوي, امور خدمانی اداره كل امور آموزشي

  2806,
 •   آقای ناصر قسمتی, امور خدماتی اداره كل امور آموزشي

  2806,
 •   , فکس

  , 66413325