کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دكتر فرزين ذكايي‌آشتياني, رئيس كتابخانه فني و مهندسي تهران "شهيد صبوري"

  5090, 66407418
 •   خانم سميه آقارضالو , مسئول دفترکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5070, 66407418
 •   آقای محمدرضا ذاكري, معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5074, 66407418
 •   خانم فريده سلطاني گرد فرامرزي, فناوری اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5062,
 •   آقای محمدموسي طالبي‌پناه, فناوری اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5080,
 •   خانم ويدا اقدمي‌فر, فناوری اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5061,
 •   آقای علی علیزاده, فناوری اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

  5064, 64545064
 •   خانم رقیه قادری, خدمات اطلاعاتی کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

  5069, 64545069
 •   خانم زهرا آخوندی, فراهم آوري منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5063,
 •   خانم کبری علیپور, فراهم آوري منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5066,
 •   خانم صدیقه نصرالهی, خدمات اطلاعاتي کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5078,
 •   آقای علی ابراهيمی, سازماندهي اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5082,
 •   خانم معصومه تيموري, سازماندهي اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5075,
 •   آقای علیرضا عبادی, سازماندهي اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5079,
 •   خانم زهره خوانین زاده, سازماندهي اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5067,
 •   آقای عيسي عسكري جليسه, خدمات اطلاعاتي کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5073,
 •   خانم الهام عابدي, سازماندهي اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5076,
 •   آقای عليرضا حسيني, امين اموال- مسئول ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5087,
 •   آقای بهزاد رحماني, خدمات اطلاعاتي کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5083,
 •   , نگهبانی

  5086,5089,
 •   , فکس

  , 66417269