کتابخانه فنی و مهندسی و مرکز اطلاع رسانی و اسناد علمی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دكتر فرزين ذكايي‌آشتياني, رئيس كتابخانه فني و مهندسي تهران "شهيد صبوري"

  5090, 66407418
 •   آقای محمدرضا ذاكري, معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5074, 66407418
 •   خانم سميه آقارضالو, مسئول دفترکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5070, 66407418
 •   آقای عليرضا حسيني, امين اموال کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5087, 64545087
 •   خانم فريده سلطاني گرد فرامرزي, کارسناس مسئول فناوری اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5062, 64545062
 •   خانم ويدا اقدمي‌فر, فناوری اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5061, 64545061
 •   آقای محمدموسي طالبي‌پناه, فناوری اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5080, 64545080
 •   آقای علیرضا عبادی, فناوری اطلاعات پایان نامه دیجیتال کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5079, 64545079
 •   خانم زهرا آخوندی, سفارشات و تأمین مدرک منابع فارسی ع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5063, 64545063
 •   خانم کبری علی پور, سفارشات و تأمین مدرک منابع لاتین کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5066, 64545066
 •   خانم معصومه تيموري, کارشناس مسئول سازماندهی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5075, 64545075
 •   آقای علی ابراهيمی, سازماندهي اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5082,
 •   خانم نهال عابدي, سازماندهی منابع لاتین کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5064, 64545064
 •   خانم صدیقه نصرالهی, کارشناس مسئول خدمات مراجعین کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5078, 64545078
 •   آقای بهزاد رحماني, خدمات مراجعین پایان نامه چاپی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5083, 64545083
 •   خانم زهره خوانین زاده, خدمات مراجعین عضویت و تسویه حساب کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5067, 64545067
 •   خانم الهام عابدي, سازماندهي اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5076,
 •   خانم رقیه قادری, خدمات مراجعین عضویت و تسویه حساب کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

  5069, 64545069
 •   آقای عيسي عسكري جليسه, خدمات مراجعین میز امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5073, 64545073
 •   خانم مدينه گودرزي, خدمات مراجعین میز امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5077, 64545077
 •   آقای علی علیزاده, واحد اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

  5064, 64545064
 •   آقای ابراهيم رجبي‌نيا, امور خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5088, 64545088
 •   خانم مريم شفیعی, امور خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5088, 64545088
 •   آقای سيد تقي موسوي, امور خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5088, 64545088
 •   آقای كيوان مدیرزاده, امور خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی

  5088, 64545088
 •   آقای صادق توكلي, انتظامات

  5086,5089, 64545086
 •   , فکس

  , 66417269