مدیریت امور اداری و پشتیبانی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای مهندس حمید رضا طوسی, مدیرکل امور اداری و پشتیبانی

  2260-2261, 66959153
 •   آقای مهندس بهنام صبوحی, معاون امور اداری و پشتیبانی

  2261, 66954568
 •   آقای امیر خوش باطن, مسئول دفتر امور اداری

  2260-61, 66959153
 •   خانم ایران رضایی, مسئول دفتر امور اداری

  2260-61, 66959153
 •   حسن نجف زاده, کارشناس امور اداری

  5486, 64545486
 •   , فکس امور اداری و پشتیبانی

  , 66959153