مدیریت امور اداری و پشتیبانی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای مهندس حمید رضا طوسی, مدیرکل امور اداری و پشتیبانی

  2260-2261, 66954568-66400824
 •   خانم ایران رضایی, مسئول دفتر

  2260-2261 , 66400824
 •   آقای مهندس بهنام صبوحی, معاون امور عمومی مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

  2261, 64542261
 •   حسن نجف زاده, کارشناس امور اداری

  5486, 64545486
 •   آقای حسین عابدی, صندوق رفاه کارکنان

  5490,
 •   آقای حمید داورزنی, امور داخلی

  2261,
 •   , فکس امور اداری و پشتیبانی

  , 66959153