اداره کارگزينی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   خانم سهيلا بخشي, سرپرست اداره کارگزِيني

  2241-2240, 66468052
 •   آقای اردلان خالقي, اداره بازنشستگي

  2255,
 •    خانم سيده نهي حکاک, مسئول دفتر

  2241-2240, 66468052
 •   آقاي کمال رضواني, اداره هيئت علمي

  2253,
 •   آقاي واحد اردوخاني, اداره هيئت علمي

  2253,
 •   آقاي عليرضا عظامي, اداره امور کارکنان

  2254,
 •   خانم طاهره گنجعلي, اداره امور کارکنان

  2254,
 •   آقاي محمدعلي گنجعلي, رئيس اداره كارگزيني اعضاء غير هيأت علمي

  2254,
 •   آقاي عليرضا پيشقدم, مسئول دفتر حضور و غياب

  2252,
 •   خانم ناهید امیدی , اداره کارگزِيني

  5580,
 •   آقاي نادر احتشامي, اداره بازنشستگي

  2255,
 •   آقاي اصغر كاظمي, اداره بايگاني

  2242,
 •    آقاي رجبعلي کيان , اداره بايگاني

  2242,