دانشکده مهندسی صنايع و سيستم های مديريت

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دكتر اكبر اصفهاني پور, رئيس دانشکده

  5300, 66413034
 •   آقاي مهندس حسین فهیمی فر, مدیر مالی و اداری

  5352, 64545352
 •   خانم مريم سلمه اي, مسئول دفتر

  5300, 64545300
 •   خانم مژگان رستاد, كارشناس خدمات آموزش

  5326, 64545326
 •   خانم قدمخير شاهوند, کارشناس خدمات آموزشی

  5327, 64545327
 •   آقاي دكتر مسعود ماهوت چی, معاون پژوهشی , دانشجویی

  5387, 64545387
 •   آقای دکتر عباس احمدی, معاون تحصیلات تکمیلی

  5394, 64545394
 •   آقای دکتر سعید منصور, معاون آموزشی

  5362, 64545362
 •   خانم فریبا بهاروند, کارشناس تحصيلات تكميلي

  5329, 5329
 •   آقاي حسن فلاحيان, کارشناس آموزشی

  5345, 64545345
 •   آقای محمد علی بيات, کارشناس پژوهشی

  5334, 64545334
 •   خانم هدی عیسی پور, حسابدار

  5346, 64545346
 •   آقاي علي مهرداد, کمک کارشناس کامپیوتر

  5321, 64545321
 •   خانم مهندس اکرم ابوطالب, کارشناس کامپیوتر

  5321, 64545321
 •   آقای احمد یزدانی وفادار, مسئول خدمات مالی

  5336, 64545336
 •   آقای ابوالفضل قاسم خانی, مسئول خدمات مالی

  5319, 64545319
 •   آقاي مهندس محمد نوروزي, کارشناس آموزشي

  5368, 64545368
 •   آقاي عابدین اشترانی, خدمتگذار

  5372, 64545372
 •   خانم دکتر مریم اشرفی, عضو هيئت علمي

  5392, 64545392
 •   آقاي دكتر عباس احمدی, عضو هيئت علمي

  5394, 64545394
 •   آقای دکتر امیر احمدی جاوید, عضو هيئت علمي

  5347, 64545347
 •   آقاي دکتر عباس افرازه, عضو هيئت علمي

  5364, 64545364
 •   آقاي دکتر محسن اکبرپور شيرازي, عضو هيئت علمي

  5370, 64545370
 •   آقاي دکتر امین دهقانیان, عضو هيئت علمي

  5395, 64545395
 •   آقاي دکتر مجید امین نیری, عضو هيئت علمي

  5335, 64545335
 •   آقاي دكتر رضا رمضاني خورشيددوست, عضو هيئت علمي

  5376, 64545376
 •   آقاي دكتر مير مهدي سيد اصفهاني, عضو هيئت علمي

  5351, 64545351
 •   آقاي دکتر کاوه محمد سيروس, عضو هيئت علمي

  5360, 64545360
 •   آقاي دکتر عباس سيفي, عضو هيئت علمی

  5361, 64545361
 •   آقاي دكتر ناصر شمس قارنه, عضو هيئت علمي

  5363, 64545363
 •   آقاي محسن شیخ سجادیه, عضو هيئت علمي

  5312, 64545312
 •   آقاي دکتر اکبر اصفهانی پور, عضو هيئت علمي

  5369, 64545369
 •   آقاي دكتر سید حميد رضا شهابي حقيقي, عضو هيئت علمي

  5371, 64545371
 •   آقاي دکتر جمال شهرابي, عضو هيئت علمي

  5348, 64545348
 •   آقاي دکتر سيد محمدتقي فاطمي قمي, عضو هيئت علمي

  5381, 64545381
 •   آقاي دکتر محمد حسين فاضل زرندي, عضو هيئت علمي

  5378, 64545378
 •   آقاي دکتر داود فدايي, عضو هيئت علمی

  5361, 64545361
 •   آقاي دکتر سيد حسن قدسي پور, عضو هيئت علمی

  5390, 64545390
 •   آقاي دکتر بهروز کريمي, عضو هيئت علمي

  5374, 64545374
 •   آقاي دکتر علي محمد کيمياگري, عضو هيئت علمي

  5389, 64545389
 •   آقاي سيد محمد معطرحسيني, عضو هيئت علمي

  5382, 64545382
 •   آزمایشگاه cmm, آزمایشگاه cmm

  5309, 64545368
 •   آزمایشگاه داده کاوی , آزمایشگاه داده کاوی

  5385, 64545385
 •   آقاي دکتر سعيد منصور, عضو هيئت علمي

  5362, 64545362
 •   آقاي دكتر مسعود ماهوت چي, عضو هيئت علمي

  5387, 64545387
 •   آزمایشگاه روشهای تولید, آزمایشگاه روشهای تولید

  5305, 64545368
 •   آزمایشگاه اندازه گیری دقیق, آزمایشگاه اندازه گیری دقیق

  5306, 64545368
 •   آزمایشگاه سیستمهای هوشمند, آزمایشگاه سیستمهای هوشمند

  5308, 64545368