مدیریت امور پژوهشی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   جناب آقای دکتر محمد محمدی اقدم , مدیر امور پژوهشی

  66460999, 66460999
 •   سرکار خانم مرضیه بعیدفر, معاون مدیریت امور پژوهشی

  66414999, 66406591
 •   سرکار خانم مریم قزلجه , مسئول دفتر پژوهشی

  66460999-66406591, 66414999
 •   سرکارخانم آرزو منصوری, کارشناس پژوهشی

  5442, 64545442
 •   سرکارخانم اعظم کریمی, کارشناس کامپیوتر

  5445, 64545445
 •   سرکار خانم آزاده جعفرپور, کارشناس فرصت مطالعاتی

  66414999-66406591, 66414999
 •   سرکارخانم هما ارشدی, کارشناس پژوهشی

  5447, 64545447
 •   جناب آقای علیرضا واشقانی فراهانی, کارشناس پژوهشی

  5856, 64545856