واحد دانشگاهی گرمسار

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر سید محمد حسینی ورکیانی, ریاست واحد گرمسار

  2637-2688, 023-34240920
 •   آقای دکتر عبدالحسین صادقی , معاون آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

  2655, 023-34230103
 •   آقای حسین فهیمی فر , مدیر مالی اداری و دانشجویی فرهنگی

  2612, 023-34226467
 •   خانم سید مرضیه کاشی زاده , کارشناس آموزش

  023-34240017, 023-34240017
 •   خانم آمنه مرادی حقیقی, مسئول دفتر

  023-34241812, 023-34241812
 •   آقای مهندس فرشاد پروانه, مسئول دفتر فنی و کتابخانه

  02334239530-4, 02334239530-4
 •   آقای دکتر سید میثم ایمانی, عضو هيئت علمي

  02334239530-4, 02334239530-4
 •   آقای دکتر طاها حسین حجازی, عضو هيئت علمي

  02334239530-4, 02334239530-4
 •   فکس, واحد دانشگاهی گرمسار

  02334226467, 02334226467