پژوهشکده نفت،گاز و پتروشیمی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای دکتر عباس نادری فر, رئیس پژوهشکده نفت، گاز وپتروشیمی

    66460351-66405854, 66460351-66405854
  •   خانم مهندس فرزانه سيمياري, پژوهشکده نفت،گاز و پتروشیمی

    , 66460351-66405854