مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ازیابی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر جعفر میلی منفرد, رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ازیابی

  2277, 64542277
 •   آقای دکتر محسن اکبرپور شیرازی, رئیس گروه مطالعات راهبردی - مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه

  2277, 64542277
 •   آقای دکتر مهدی مجیدپور, رئیس گروه نظارت و ارزیابی - مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه

  2277, 64542277
 •   آقای مهندس امیر برادران, کارشناس گروه مطالعات راهبردی

  2277, 64542277
 •   خانم زهرا حاج حسنی, کارشناس مسئول گروه نظارت و ارزیابی - مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه

  5584-2277, 64545584