مدیریت امور مالی و پشتیبانی معاونت پژوهش و فناوری

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای مهندس جواد تائبی, مسئول مالی و پشتیبانی حوزه معاونت پژوهش و فناوری

  5440, 66964416-66964419
 •   آقای حمید رضا محمد, مسئول دفتر امور پژوهشی

  , 66460999
 •   آقای اسماعیل مصطفوی, کارشناس امور پژوهشی

  5447,
 •   خانم آرزو منصوری, کارشناس آمور پژوهشی

  5442,
 •   خانم مرضیه بعیدفر, کارشناس خدمات آمور پژوهشی

  66406591, 66414999
 •   خانم زینب عابدینی, کارشناس سفرها و فرصت های مطالعاتی

  , 66406591 و 66414999
 •   خانم اعظم کریمی, کارشناس کامپیوتر امور پژوهشی

  5445, 66406591 و 66414999
 •   آقای حمیدرضا عطایی, مالی و پشتیبانی معاونت پژوهش و فناوری

  , 66964416-66964419
 •   آقای نجمه یعقوبی, مالی و پشتیبانی معاونت پژوهش و فناوری

  , 66964416-66964419
 •   آقای علی بیک محمدلو, مالی و پشتیبانی معاونت پژوهش و فناوری

  , 66964416-66964419
 •   آقای رضا علیزاده, مالی و پشتیبانی معاونت پژوهش و فناوری

  , 66964416-66964419
 •   خانم مهرنوش محبوبی, مالی و پشتیبانی معاونت پژوهش و فناوری

  , 66964416-66964419
 •   خانم مینا درگاهی, مالی و پشتیبانی معاونت پژوهش و فناوری

  , 66964416-66964419
 •   خانم خدیجه شریفی, مالی و پشتیبانی معاونت پژوهش و فناوری

  , 66964416-66964419
 •   آقای حسن نریمانی, مالی و پشتیبانی معاونت پژوهش و فناوری

  , 66964416-66964419