پژوهشکده فناوری خودرو

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   خانم دکتر قصاب زاده سریزدی, رئیس پژوهشکده فناوری خودرو

    3257-3258, 64543257