مرکز تحقيقات سازه و زلزله

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای دکتر علیرضا رهایی , رئیس مرکز تحقیقات سازه و زلزله

    5537,
  •   آقای دکتر فرزاد حاتمی, عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سازه و زلزله،

    5536,