پژوهشکده ها

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   , فرآيندهاي غذايي و فناوري زيستي

  3163,
 •   , پژوهشكده فناوريهاي نو

  , 66402044- 66964418
 •   , پژوهشكده انرژي

  2611,
 •   , مطالعات توسعه تكنولوژي

  2691-2644,
 •   , پژوهشكده مواد و فناوريهاي پيشرفته در نساجي

  2626,
 •   , مركز تحقيقات بتن

  3074,
 •   , پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات

  , 66958647
 •   , پژوهشكده محيط زيست

  2648, 66406673
 •   , پژوهشكده نفت، گاز و پتروشيمي

  ,
 •   , پژوهشكده پرتو فرآيند

  , 66964420
 •   , پژوهشكد بهره برداري ايمن شبكه

  5002,
 •   , پژوهشكده نانو فناوري

  , 66964420
 •   , پژوهشكده انرژيهاي نو

  , 66964420
 •   , پژوهشكده رنگ و پليمر

  2472,
 •   , پژوهشكده هوافضا

  , 66460351- 66405854
 •   , پژوهشكده حمل و نقل

  , 66483344
 •   , پژوهشكده پدافند غيرعامل

  , 66952282
 •   , پژوهشكده آپا

  , 66460308
 •   , پژوهشكده علم، فلسفه و اخلاق مهندسي

  3273,
 •   , پژوهشكده رباتيك

  5462,
 •   , پژوهشكده مطالعات آينده

  ,
 •   , پژوهشكده خودرو

  3257-3258,
 •   , قطبهاي علمي سيستمهاي مخابرات راديويي با فركانس بالا

  ,
 •   , پژوهشكده سيستمهاي اطلاعات،كنترل

  , 66495433
 •   , پژوهشكده سازه و زلزله

  , 66959194
 •   , پروژه ماهواره

  , 66958015، 66958014، 66464083