استخر شهيد افشاري

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای علي احساني, سرپرست مجموعه شهيد افشاري

  , 88875500
 •   آقای حسين سجود, تأسيسات

  , 88782304
 •   آقای محمود داودآبادي, تأسيسات

  , 88782304
 •   آقای آرش عزيزي, تأسيسات

  , 88782304