اداره اماكن ورزشي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای علی احسانی, سرپرست اداره اماكن ورزشي

  3139-3137-3136, 64543139
 •   خانم سكينه احمدي , پذيرش اداره اماكن ورزشي

  3139-3137-3136 ,
 •   آقای كامبيز عليپور, سرپرست خدمات اداره اماكن ورزشي

  3137-3136 ,
 •   خانم شيرين محمد, خدمات

  3137-3136,
 •   آقای امین علیزاده,

  3136-3137,
 •   آقای رضا داوطلب, خدمات

  3137-3136 ,
 •   آقای حميد فتحي, خدمات

  3137-3136 ,
 •   آقای علي گلي پور كلده, خدمات

  3137-3136 ,
 •   آقای جواد زرجام, خدمات

  3137-3136 ,
 •   آقای محبت عبدي, خدمات

  3137-3136 ,