اداره فوق برنامه

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای محمدرضا باقری, رئيس اداره فوق برنامه

  5037, 64545037
 •   خانم آزاده سپهر, كارشناس فرهنگي

  5035, 64545035
 •   آقای سید دانیال محسنی طاهری, معاون اجرایی اداره

  5036,
 •   خانم زهره چگینی, کارشناس سرای فرهنگ

  5035,
 •   آقای رضا محموديان, مسئول واحد آموزش و خدمات فرهنگي

  5033, 64545033
 •   آقای حميد بني اسدي, كارشناس ستاد فعاليتهاي متمركز

  5034, 64545034