گروه آموزشي نانو تكنولوژي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دكتر قره آغاجي, مدير گروه آموزشي نانو تكنولوژي

  ,
 •   خانم دکتر فاطمه گوهرپي, مدیر گروه آموزشی مهندسی نانو تکنولوژی

  2437,
 •    آقاي دكتر ناصر محمدي, عضو گروه آموزشي نانو تكنولوژي

  ,
 •   آقای دکتر حمید مدرس, عضو گروه آموزشي نانو تكنولوژي

  ,
 •   آقای دکتر محسن محسنی, عضو گروه آموزشي نانو تكنولوژي

  ,
 •   آقای دکتر مسعود لطیفی, عضو گروه آموزشي نانو تكنولوژي

  ,
 •   آقای دکتر مجید منتظر, عضو گروه آموزشي نانو تكنولوژي

  ,
 •   آقای دکتر کاووس فلامکی, عضو گروه آموزشي نانو تكنولوژي

  ,