پژوهشکده مطالعات آينده

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای دکتر نادر منتظرین, رياست پژوهشکده مطالعات آينده

    , 66483345,66495419,66495420
  •   خانم مهندس مهکامه طاعتي, پژوهشگر ارشد و مدير داخلی پژوهشکده مطالعات آينده

    , 66483345,66495419,66495420
  •   آقاي مهندس محمدنقي مهدوي, پژوهشگر ارشد، همکار پژوهشي پژوهشکده مطالعات آينده

    , 66483345,66495419,66495420