دانشكده مديريت ، علم و فناوري

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   جناب آقاي دکتر محسن اکبرپور شیرازی حقیقت, ریاست دانشکده مدیریت، علم و فناوری

  64545858, 64545858
 •   آقای مهندس سید ایمان طباطبائی, مسئول دفتر دانشکده مدیریت، علم و فناوری

  64545858, 64545858
 •   آقای دکتر علیرضا شیخ, معاون پژوهشی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  5837, 64545837
 •   آقای دکتر علیرضا شیخ, معاون دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  5837, 64545837
 •   آقای دکتر حسین کرمی, مدیر گروه آموزشی مطالعات علم و فناوری

  5840, 64545840
 •   خانم دکتر عسل آغاز, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545833, 64545833
 •   آقای دکتر امیرناصر اخوان, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری

  5834, 64545834
 •   خانم دکتر نازنین تورانی, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  5835, 64545835
 •   آقای دکتر مجید داودی بنی, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری

  5846, 64545846
 •   آقای دکتر سید محمدرضا شهابی, عضوهیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  5836, 64545836
 •   آقای دکتر علیرضا شیخ, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  5837, 64545837
 •   آقای دکتر سيد محمدرضا شهابي, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545836, 64545836
 •   آقای دکتر امیر ناصر اخوان, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545834, 64545834
 •   آقای دکتر حسین کرمی, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  5840, 64545840
 •   آقای دکتر ابوالفضل کیاشمشکی, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  5847, 645847
 •   آقای دکتر محمدمهدی لطفی هروی, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  5845, 64545845
 •   آقای دکتر مهدی مجیدپور, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545842, 64545842
 •   خانم دکتر سارا ملکان, عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  5843, 64545843
 •   آقاي محمد تقي اسکندري, مالي و اداري دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  5850, 64545850
 •   آقای امیر مقدس, کارپرداز دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  5851, 64545851
 •   خانم نرگس صداقت فرد, کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545852, 64545852
 •   خانم زهرا گودرزی, کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت ، علم و فناوری

  64545853, 64545853