پژوهشكده تکنولوژی مواد و صنايع معدنی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای مهندس سید حسن مدنی, ریاست قطب پژوهشكده تکنولوژی مواد و صنايع معدنی

    , 66483345-66495420