قطبهای علمی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر وحیدی, ریاست قطب علمی قدرت

  3307,
 •   آقای دکتر عبدی پور, ریاست قطب علمی سیستمهای مخابرات رادیویی فرکانس بالا

  3307,
 •   آقای دکتر مضطرزاده , ریاست قطب مهندسی پزشکی

  2358,
 •   آقای دکتر حقیقت کیش , ریاست قطب علمی هویت یابی نوین در نساجی

  2626,
 •   آقای دکتر رشیدی , ریاست قطب علمی پتروشیمی

  3191,
 •   آقای دکتر کبیر, ریاست قطب علمی مقاوم سازی و بهینه سازی ابنیه ،ساختگاه ها و ش

  3053,
 •   آقای دکتر بصیرت تبریزی, ریاست قطب علمی ترموالاستیسیته

  3459,
 •   آقای دکتر اویسی, ریاست قطب علمی هوافضای محاسباتی

  3237,3202,
 •   آقای دکتر صفاراول, ریاست قطب علمی انرژی و کنترل

  3459,
 •   خانم گفتاری, مسئول دفتر قطب علمی انرژی و کنترل

  3459,
 •   خانم مهندس حسینی, مسئول دفتر قطب علمی هوا فضای محاسباتی

  3237,3202,
 •   خانم گفتاری, مسئول دفتر قطب علمی ترمو الاستیسیته

  3459,
 •   خانم محسنی, مسئول دفتر قطب علمی مقاوم سازی و بهینه سازی ابنیه ، وساختگاه

  3053,
 •   آقای اسکندر, مسئول دفتر قطب علمی پتروشیمی

  3191,
 •   خانم حاجیانی, مسئول دفتر قطب علمی هویت یابی نوین در نساجی

  2626,
 •   خانم آهنگری, مسئول دفتر قطب مهندسی پزشکی

  2358,
 •   خانم مرزبان, مسئول دفتر قطب علمی قدرت

  3307,
 •   خانم مرزبان, مسئول دفتر قطب علمی سیستمهای مخابرات رادیویی فرکانس بالا

  3307,