آزمایشگاه مرکزی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر علی نیک بخت, رئیس آزمایشگاه مرکزی

  5424, 66175315 ,66175329
 •   خانم مهندس فریبا علی, کارشناس پژوهشی

  5424, 64545424
 •   آقای مهندس محسن رسولی, کارشناس پژوهشی

  5426, 64545426
 •   خانم مهندس مژگان فلاحتی, کارشناس

  5700, 64545700
 •   آقای مهندس آرش قاضی تبار, کارشناس

  5423, 64545423
 •   آقای مهندس ابوالفضل حسنی, کارشناس

  5425, 64545425