مرکز مطالعات توسعه تکنولوژی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای دکتر محمد امانی تهرانی, ریاست مرکز مطالعات توسعه تکنولوژی

    2644,2691,
  •   خانم دادگر, مسئول دفتر مرکز مطالعات توسعه تکنولوژی

    2644,2691,