مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای دکتر اکبری فتیدهی, ریاست مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع

    2644,2691,
  •   آقای دکتر سعید شریفیان, هیات علمی

    2644,2691,