مرکز تحقیقات فرایند های غذایی و فناوری زیستی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید