مرکز تحقیقات رنگ و پلیمر

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر علی اصغر صباغ الوانی, ریاست پژوهشکده رنگ و پلیمر

  66418600, 66418601
 •   خانم خسروجرد, مسئول دفتر پژوهشکده رنگ و پلیمر

  2472, 66418600,66418601
 •   آقای مهندس کیانی, کارشناس پژوهشکده رنگ و پلیمر

  2472, 66418600,66418601
 •   خانم دکتر شکرریز, هیات علمی

  2472, 66418600,66418601
 •   آقای دکتر صباغ الوانی, هیات علمی

  2472, 66418600,66418601
 •   آقای دکتر منوچهر خراسانی, هیات علمی

  2472, 66418600,66418601
 •   آقای دکتر زاهد احمدی, هیات علمی

  2472, 66418600,66418601