پژوهشکده انرژی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   خانم دکتر زهره منصوری, رئیس پژوهشکده انرژی

    2611,
  •   خانم گرامی, مسئول دفتر پژوهشکده انرژی

    2611,
  •   آقای دکتر یعقوب روحانی, هیات علمی

    2611,