پژوهشکده اپتیک ،لیزر و فتونیک

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای دکتر محمد عترتی خسروشاهی, رئیس پژوهشکده اپتیک ،لیزر و فتونیک

    , 66483344
  •   آقای دکتر آیت الله کریم زاده, هیات علمی

    , 66483344