پژوهشکده مهندسی مواد و فرآیندهای پیشرفته

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   جناب آقای دکتر مسعود لطیفی, سرپرست پژوهشکده مهندسی مواد و فرآیندهای پیشرفته

    2626, 66498038
  •   خانم جلیلی, مسئول دفتر پژوهشکده مواد و فناوری پیشرفته در نساجی

    2626, 66498038
  •   آقای مهندس باقرزاده, کارشناس پژوهشکده مواد و فناوری پیشرفته در نساجی

    2626, 66498038