پژوهشکده علوم و فناوری فضا

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای دکتر محمود مانی, رئیس پژوهشکده علوم و فناوری فضا

    , 66460351
  •   خانم پورحجتی, کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری فضا

    5185, 64545185