پژوهشکده حمل و نقل و سامانه های هوشمند

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای دکتر مهدی شفیعیان, رئیس پژوهشکده حمل و نقل و سامانه های هوشمند

    66483344, 66483344
  •   خانم صغري شريفي, پژوهشکده حمل و نقل و سامانه های هوشمند

    , 66483344