پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقاي دکتر گئورک قره پتيان, رئیس پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه

    5002,
  •   آقای مهندس زال نژاد, مسئول دفتر پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه

    5002,
  •   آقای دکتر صلای نادری, هیات علمی

    5002,