اداره کل واحدهاي تحقيقاتي و قطب‌هاي علمي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای دکتر حمید فتحی, مدير كل مراكز تحقيقاتي و قطب هاي علمي دانشگاه

    5439, 66405402,66400643,66465886,
  •   خانم مهندس مهکامه طاعتی, کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه

    , 66405402,66400643,66465886
  •   خانم مهندس حاجیه حضرتی, کارشناس آزمایشگاه مرکزی

    , 66405402,66400643,66465886