اداره کل واحدهاي تحقيقاتي و قطب‌هاي علمي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر حمید فتحی, مدير كل مراكز تحقيقاتي و قطب هاي علمي دانشگاه

  5439, 66405402,66400643,66465886,
 •   خانم مهندس مهکامه طاعتی, کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه

  , 66405402,66400643,66465886
 •   خانم مهندس حاجیه حضرتی, کارشناس آزمایشگاه مرکزی

  , 66405402,66400643,66465886
 •   خانم شهره دیده بان , کارشناس مسئول اداره کل واحدهای تحقیقاتی

  66405402, 66405402