پژوهشکده نانو فناوری

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقاي دکتر قره‌آقاجي, ریاست پژوهشکده نانو فناوری

    , 66402441
  •   خانم قزلجه, مسئول دفتر

    , 66402441
  •   خانم دکتر سعیده مزینانی, هيئت علمي پژوهشکده نانو فناوری

    , 66402441