پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطيس کاربردي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر عباس محمدی, ریاست پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطيس کاربردي

  3521, 66967385
 •   خانم صفیه رزاقی, مسئول دفتر

  3521, 66967385
 •   خانم دکتر پریسا دهخدا, هيئت علمي پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطيس کاربردي

  3521, 66967385
 •   , فاکس پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطيس کاربردي

  , 66967384