پژوهشکده پرتو فرايند

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقاي دکتر رضا امراللهي, رياست پژوهشکده پرتو فرايند

    , 66402441
  •   آقای مهندس پروینی, مدیر اجرایی

    , 66402441