دبيرخانه منطقه2 ورزش

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای سید احمد صفوی زاده, رئیس دبیر خانه منطقه 2 ورزش

    5188, 66962394
  •   آقای ملك حسين عبداللهي ,

    5188, 66962394