اداره امور حقوقی و قراردادها

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای علی دوست محمدی, رئیس اداره امور حقوقی و قراردادها

  2217،2221, 66413926،66400321
 •   خانم نيره گفتاری, مسئول دفتر

  2217،2221 , 66413926،66400321
 •   آقای محمود مرادزاده, کارشناس

  2235,
 •   خانم مریم آملي, کارشناس

  2218,
 •   , فکس

  , 66963291