واحد ماهشهر

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر محمد رحمانی, رياست واحد ماهشهر

  , 061-52343645
 •   آقای مهندس علی اکبر زارعی یزد, مديريت دانشجويي و فرهنگي واحد ماهشهر

  , 061-52341533
 •   آقای دکتر کاووس فلامکی, معاون پژوهشي واحد ماهشهر

  , 061-52343311
 •   , معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی واحد ماهشهر

  , 061-52341529
 •   آقای مهندس علی اکبر زارعی یزد , معاون مالي اداري واحد ماهشهر

  , 061-52341533
 •   آقای علی نجات بیات, مسئول دفتر تهران (واحد ماهشهر)

  , 021-66966603-4
 •   خانم سحر نوذری, مسئول دفتر ریاست واحد ماهشهر

  , 061-52343645
 •   خانم فرشته دارابی, مسئول دفتر اداری واحد ماهشهر

  , 061-52341533
 •   آقای سید حمید قائم مقامی, کارشناس مالی واحد ماهشهر

  , 061-52341533
 •   آقای شهریار شهریاری , انباردار و کارپرداز اداری مالي اداري واحد ماهشهر

  ,
 •   آقای مهدی رئوفی, مسئول خدمات اداری واحد ماهشهر

  , 061-52341533
 •   آقای سیروس زرین آبادی, تکنسین تاسیسات واحد ماهشهر

  ,
 •   خانم مرجان ساکی اولاد, کارشناس پژوهشي واحد ماهشهر

  , 061-52343311
 •   خانم زهرا اسماعیلی طاهری, کتابدار واحد ماهشهر

  ,
 •   آقای مهندس سید مسعود موسوی, کارشناس رایانه واحد ماهشهر

  ,
 •   خانم کوثر جمشیدی, آزمایشگاه مرکزی واحد ماهشهر

  , 061-52342779
 •   آقای زهرا شیرعلی, آزمایشگاه مرکزی واحد ماهشهر

  , 061-52342779
 •   آقای تاج امیری, مسئول دفتر دانشجوئي- مسئول خوابگاه خواهران واحد ماهشهر

  , 061-52341533
 •   خانم سحر نوذری, مسئول رفاه دانشجوئي واحد ماهشهر

  , 061-52341537
 •   آقای حسن عبادی زاده, مسئول خوابگاه های برادران واحد ماهشهر

  ,
 •   آقای رضا بخشی زاده, تکنسين آزمايشگاه واحد ماهشهر

  , 061-52342779
 •   خانم مرجان تربو, کارشناس آموزش و تحصيلات تكميلي واحد ماهشهر

  , 061-52341529
 •   آقای حسین فهیمی فر, مسئول دوره های آزاد و ارتباط با صنعت واحد ماهشهر

  , 061-52341542
 •   , فکس دفتر ماهشهر

  , 061-52341546
 •   , فکس دفتر تهران

  , 021-66491487