اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   خانم مهندس طاهره سیدنا, رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

  2814-2813,
 •   خانم کتایون کياشمشکي, کارشناس دانشجویان ممتاز کارشناسی

  2813,
 •   , دفتر بنیاد ملی نخبگان

  2883,
 •   خانم سمیه حسنی, کارشناس امور المپياد و نخبگان

  5563-2883, 64545563
 •   خانم سمانه زینالی, کارشناس دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد و دکتری

  2814,
 •   , فکس

  , 64542814
 •   خانم اکرم ابوطالبی, اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

  2814-2813, 2814-2813