اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   خانم مهندس طاهره سیدنا, رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

  2814-2813, 64542813
 •   خانم مهندس طاهره سيدنا, مشاور رئيس دانشگاه در امور زنان و خانواده

  5958, 64545958
 •   خانم مهندس سمیه حسنی, كارشناس المپيادها و نخبگان

  2883, 64542883
 •   خانم مهندس سمانه زینالی, كارشناس خدمات آموزشي

  2814, 64542814
 •   خانم مهندس کتایون کياشمشکي, كارشناس خدمات آموزشي

  2813, 64542813
 •   خانم مهندس فاطمه فراهاني خواه, كارشناس خدمات آموزشي

  5958, 64545958