معاونت امور بين الملل

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر ابوالقاسم مسگرپور طوسی, معاون امور بين الملل

  3539, 66963289-66963290
 •   آقای دکتر عبد الرضا رحیمی, سرپرست معاونت مالي واداري پرديس

  5606,
 •   آقای دکتر رحيم زمانیان, سرپرست معاونت آموزشي پرديس بين الملل

  5608,
 •   آقای دکتر سید احمد موسوي شوشتري, سرپرست معاونت پژوهشي پرديس بين الملل

  5607,
 •   خانم دکتر نفيسه پيش بين, هيئت علمي پرديس بين الملل

  5410,
 •   آقای محمد حسین آورزماني, كارشناس امور بين الملل

  5409,
 •   آقاي حميدرضا رحيمي, عامل مالي بين الملل

  5614,
 •   آقاي سید حميدرضا سيد لطفعلي, مسئول انفورماتيك

  5404,
 •   آقای دکتر امیر گل رو , مدير همكاري هاي علمي و بين المللي

  3532,
 •   آقای رضا اكبر زاده, كارشناس امور اداري بين الملل

  5416,
 •   خانم فاطمه طباطبايي, كارشناس روابط بين الملل

  3532 - 5412,
 •   سركارخانم مائده محبتي, كارشناس خدمات آموزشی

  5403, 64545403
 •   خانم زهره دهقاني, كارشناس روابط بين الملل

  5414,
 •   آقاي اميرمحمد ابهري, كارشناس روابط بين الملل

  5418,
 •   خانم فاطمه يعقوبي, كارشناس خدمات آموزشي

  3533-5407,
 •   خانم صدیقه ظهيري فر, كارشناس خدمات آموزشي

  5406,
 •   آقای دکتر محمدرضا محدث مجتهدی, مدير امور دانشجويان بين الملل

  3533, 66967396
 •   خانم منصوره کاری, كارشناس خدمات آموزشي

  5609,
 •   خانم آزیتا شيرواني, كارشناس خدمات آموزشي

  5402,
 •   آقای دکتر احمد پور قاسم, مدير زبان انگليسي پرديس بين الملل

  5610,
 •   آقای دکتر ابوالقاسم غياثي, مديرزبان فارسي پرديس بين الملل

  5611,
 •   آقای سهیل شریفی, كارشناس امور دانشجويي

  5411,
 •   خانم بشرا موسوي شوشتري, كارشناس مركز بين المللي زبان

  5615,
 •   خانم زهرا ابويي, كارشناس مركز بين المللي زبان

  5415,
 •   , نگهباني ساختمان البرز

  5421,