معاونت امور بين الملل

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر ابوالقاسم مسگرپور طوسی, معاون امور بين الملل

  3539, 64543539
 •   خانم فاطمه طباطبايي, كارشناس امور بين الملل

  3539, 64543539
 •   آقاي حميدرضا رحيمي, رئيس اداره خدمات بين الملل و عامل مالي

  5614, 64545614
 •   آقای محمد حسین آورزماني, كارشناس امور بين الملل

  5409, 64545409
 •   آقای دکتر عبد‌‌الرضا رحیمی, سرپرست معاونت مالي واداري معاونت امور بين الملل

  5606, 64545606
 •   آقای دکتر سید احمد موسوي شوشتري, سرپرست معاونت پژوهشي پرديس بين الملل

  5607, 64545607
 •   آقای دکتر امیر گل رو, مدير همكاري هاي علمي و بين المللي

  3532, 64543532
 •   سرکارخانم آرزو دشتي, كارشناس امور بين الملل

  3532, 64543532
 •   سركار خانم زهره دهقاني, كارشناس روابط بين الملل

  5414, 64545414
 •   آقاي اميرمحمد ابهري, كارشناس روابط بين الملل

  5418, 64545418
 •   آقای دکتر رحيم زمانیان, سرپرست معاونت آموزشي پرديس بين الملل

  5608, 64545608
 •   خانم دکتر نفيسه پيش بين, هيئت علمي پرديس بين الملل

  5410, 64545410
 •   آقای محمد صفر جوهري, كارشناس روابط بين الملل

  5405, 64545405
 •   سركار خانم صدیقه ظهيري فر, كارشناس خدمات آموزشي

  5406, 64545406
 •   آقای دکتر علي اصغر فرشچي, مشاور معاونت بين الملل

  5408, 64545408
 •   آقای دکتر محمدرضا محدث مجتهدی, مدير امور دانشجويان بين الملل

  3533, 64543533
 •   خانم فاطمه يعقوبي تمرین, كارشناس خدمات آموزشي

  5407, 64545407
 •   آقای رضا اكبر زاده, كارشناس امور اداري بين الملل

  5416, 64545416
 •   آقای سهیل شریفی آل آقا, كارشناس امور دانشجويي

  5411, 64545411
 •   سركار خانم منصوره کاری, كارشناس مسئول امور بين الملل

  5609, 64545609
 •   سركارخانم مائده محبتي, كارشناس خدمات آموزشی

  5403, 64545403
 •   آقای دکتر احمد پور قاسم, مدير زبان انگليسي پرديس بين الملل

  5610, 64545610
 •   آقاي سید حميدرضا سيد لطفعلي, مسئول انفورماتيك

  5404, 64545404
 •   خانم زهرا ابويي, كارشناس مركز بين المللي زبان

  5415, 64545415
 •   خانم بشرا موسوي شوشتري, كارشناس مركز بين المللي زبان

  5615, 64545615
 •   آقای دکتر ابوالقاسم غياثي, مديرزبان فارسي پرديس بين الملل

  5611, 64545611
 •   , نگهباني ساختمان البرز

  5421,