پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر مهدی راستی, ریاست پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات

  2686-2627, 64542686
 •   آقاي دکتر محمد کاظم اکبري, رياست گروه سخت افزار يژوهشکده فناوري اطلاعات

  2686-2627,
 •   آقاي مهندس رحيم زال نژاد, مسئول دفتر و كارشناس

  5002,
 •   آقاي روح اله يوسفي, مسئول دفتر مدیر هماهنگي وداخلي پژوهشکده ICT

  2686-2627,
 •   آقاي مهندس حسيني,

  66958647,