دفتر مرکزي تفرش

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر پرويز نورپناه, سرپرست دانشگاه تفرش

  , 66499625-66466384
 •   خانم فاطمه شيرجعفري, مسئول دفتر مرکزي تفرش

  , 66409658-66499625
 •   آقاي دکتر احمد عبداللهي, معاون مالي اداري دانشگاه تفرش

  , 66409658-66466384
 •   آقاي مهندس حميدرضا طوسي, مدير مالي دانشگاه تفرش

  , 66466384-66499625
 •   آقاي دکتر محمد قاسم سحاب, معاون آموزشي-پژوهشي دانشگاه تفرش

  , 66499625-66466384
 •   آقاي محمد جعفري پور, مسئول آموزش دفتر مرکزي تفرش

  , 66409658-66466384
 •   آقاي رحمان اردواني, سرپرست امور مالي دانشگاه تفرش

  , 66499625-66466384
 •   خانم لاله فرهنگ, کارمند امور اداري و رفاهي

  , 66409658-66499625
 •   آقاي صادق محمدي, کارپرداز دفتر مرکزي تفرش

  , 66409658-66499625