گروه تربيت بدني

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   خانم دکتر اشرف امینی, مدیرگروه آموزشی تربیت بدنی

  2796,
 •   خانم جمیله بیگلری, مسئول دفتر

  2796,
 •   آقای شهرام آهنجان, عضو هيئت علمي گروه تربيت بدني

  2796, 66468056
 •   آقای محمد میلایی, عضو هيئت علمي گروه تربيت بدني

  2796,
 •   آقاي محمدولي حمزه عليپور, عضو هيئت علمي گروه تربيت بدني

  2796,
 •   خانم سونا قلعه, کارشناس

  2796,
 •   آقای محمدعلی پیرانی, کارشناس

  2796,
 •   , فکس گروه تربيت بدني

  , 64542798