مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر وحید شاه حسینی, مدیرکل دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66413317-, 66464113
 •   آقاي حسن فيض آبادي, مسئول امور دفتری دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66413317, 66413317
 •   آقای مهندس سيد محمد متوليان, معاون مدير كل دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66413317, 66413317
 •   آقای سیروس زنگنه, عامل مالي دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66413317, 66413317
 •   آقای مهندس امیر حسین مهاجر, كارشناس سازه دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66413317, 66413317
 •   خانم مهندس مریم السادات نظم جو, کارشناس معماری دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66413317, 66413317
 •   آقای سعید امیری, تکنسین نقشه کشی دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66413317-66406427, 66413317-66406427
 •   آقای سعید امیری, تکنسین نقشه کشی دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66413317, 66413317
 •   آقای حمید رحیمی, مسئول دفتر مالي دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66413317, 66413317
 •   , فکس

  , 66460069
 •   آقای جلال الدین عامری شهرابی, حسابدار دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66413317, 66413317
 •   آقای ایرج سليماني, کارپرداز دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66413317, 66413317
 •   آقای مهندس مرتضی یزدانی, مجري پروژه يبارك شهريار

  66413317, 66413317
 •   آقای مهندس رضا پرواز, مجري پروژه مهندسي پزشكي

  66413317, 66413317
 •   آقای دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی, مجري پروژه پژوهشكده هوافضا

  66413317, 66413317
 •   آقای مهندس محمد حسن شفیعی, مجري پروژه دانشكده شيمي

  66413317, 66413317
 •   آقای مهندس حبیب ابراهیم نژاد, مجري پروژه مديريت

  66413317, 66413317