مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر وحید شاه حسینی, مدیرکل دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقاي حسن فيض آبادي, مسئول امور دفتری دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقای حمید رحیمی, مسئول دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقای مهندس مرتضی یزدانی, معاون مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

  66413317, 66413317
 •   خانم مهندس مریم السادات نظم جو, کارشناس معماری دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقای سعید امیری, تکنسین نقشه کشی دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقای مهندس امیر حسین مهاجر, كارشناس سازه دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقای سیروس زنگنه, عامل مالي دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقای جلال الدین عامری شهرابی, حسابدار دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقای ایرج سليماني, کارپرداز دفترنظارت بر طرحهای عمرانی

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقای مهندس کامبیز رخ فیروز, مجری پروژه

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقای دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی, مجري پروژه

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقای مهندس رضا پرواز, مجري پروژه

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقای مهندس محمد حسن شفیعی, مجري پروژه

  66414594-66496046, 66414594-66496046
 •   آقای مهندس حبیب ابراهیم نژاد, مجري پروژه مديريت

  66413317, 66413317
 •   فکس, دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

  66460069, 66460069