بانک تجارت

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقاي محمود معصومي, رئيس بانک تجارت

    3507, 66964376
  •   آقاي پرويز خواجه, کارمند بانک تجارت

    3507, 66964376
  •   , فاکس بانک تجارت

    , 66964376