اداره خدمات و نقليه

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي عباس اسماعيلي, مسئول اداره خدمات و نقليه

  2568, 66468054
 •   آقاي فرج اله احمدي, متصدي امور دفتري

  2850, 66468054
 •   آقاي امراله طاهري, راننده اداره خدمات و نقليه

  2850,
 •   آقاي سيد كاظم مرتضوي, راننده اداره خدمات و نقليه

  2850,
 •   آقاي ابراهيم علي اصغريان, راننده اداره خدمات و نقليه

  2850,
 •   آقاي محمد رمضاني, راننده اداره خدمات و نقليه

  2850,
 •   آقاي قاسم مراد عليپور, راننده اداره خدمات و نقليه

  2850,
 •   آقاي اسماعيل جعفري, راننده اداره خدمات و نقليه

  2850,
 •   آقاي حشمت اله فيضي, راننده اداره خدمات و نقليه

  2850,
 •   , فاکس اداره خدمات و نقليه

  , 66468054