بانک ملت شعبه دانشگاه

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي رحمان گندمی, رئیس شعبه

  2208-2206 , 66402050
 •   آقاي سيد مسعود کوچکي, معاون شعبه بانک ملت

  2208-2206, 66402050
 •   آقای امیر مسعود احمدي, امور وام

  2208-2206 , 66402050
 •   آقاي محمد یوسفي, متصدی امور بانکی

  2208-2206 , 66402050
 •   آقاي سید مجتبي آل هاشم, متصدي امور بانکي

  2208-2206 , 66402050
 •   , فاکس بانک ملت

  ,