مرکز تحقيقات صنايع و بهره وري

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقاي دکتر ناصر شمس, رياست مرکز تحقيقات صنايع -رياست مرکز رشد

    , 66964416-66964417
  •   خانم مهندس ناهيد شيخان, عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات صنايع و بهره وري

    , 66495419
  •   , فاکس مرکز تحقيقات صنايع و بهره وري

    , 66964418