مرکز تحقيقات صنايع و بهره وري

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر ناصر شمس, رياست مرکز تحقيقات صنايع -رياست مرکز رشد

  , 66964416-66964417
 •   مهندس ابراهيميان,

  , 5436
 •   خانم مهندس ناهيد شيخان, عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات صنايع و بهره وري

  , 66495419
 •   , فاکس مرکز تحقيقات صنايع و بهره وري

  , 66964418